Twój-sms.pl

Gadżetownia

Regulamin
I. Definicje
 1. "Użytkownik" - osoba która za pomocą formularza rejestracyjnego założyła konto w serwisie.
   
 2. "Serwis" - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie twoj-sms.pl
   
 3. "Konto" - konto założone przez Użytkownika w Serwisie.
   
 4. "Element" - logo, dzwonek, tapeta, gra java, animacja, wygaszasz lub inny możliwy do pobrania na telefon komórkowy.
   
 5. "Gadżet" - tapeta lub dzwonek oferowany bezpłatnie użytkownikom serwisu.
   

 

II. Zasady ogólne
 1. Serwis udostępniony jest wszystkim osobom korzystającym z telefonów w sieci GSM, którzy posiadają kartę aktywacyjną zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM (Era GSM, Orange, Plus GSM w tym Heyah, Sami Swoi, Simplusteam, Tak Tak, Pop, Sferia).
   
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu zarówno bez rejestracji jak i po jej wykonaniu.
   
 3. Pobieranie darmowych gadżetów (dzwonki mp3 oraz tapety) wymaga rejestracji. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
   
 4. Użytkownik może zakupić w serwisie dowolny element płacąc za niego z użyciem Premium SMS (SMS o podwyższonej płatności według cennika danego operatora sieci GSM). Koszt pobrania danego elementu widoczny jest przy każdym elemencie jako cena jednostkowa, z podaniem ceny netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT).
   
 5. Użytkownik powinien przed pobraniem elementu upewnić się, że wybrany element może zostać pobrany na jego telefon, w szczególności sprawdzić czy przy wybranym elemencie widnieje marka i model jego telefonu. Użytkownik powinien w treść SMSa wpisać prawidłowy kod elementu. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór elementu. Wszelkie reklamacje wynikające z wysłania źle wybranego elementu do telefonu nie będą uznawane.
   
 6. Po wysłaniu Premium SMS-a z przypisanym do elementu kodem użytkownik otrzyma SMS zwrotny zawierający wybrany element lub SMS-a z zakładką WAP umożliwiającą pobranie danego elementu spod umieszczonego w zakładce adresu w zakreślonym 30 - minutowym terminie. Aby dokonać pobrania użytkownik powinien mieć prawidłowo skonfigurowane połączenie WAP w swoim telefonie komórkowym. Czas przez który można pobrać element spod otrzymanej zakładki jest ograniczony i wynosi 30 minut od momentu otrzymania SMSa z przedmiotową zakładką WAP. Po upływie zakreślonego 30 - minutowego terminu zakładka zostanie usunięta, a Użytkownik traci prawo do pobrania elementu.
   
 7. Niektóre elementy są wysyłane jako SMS-y i nie wymagają łączenia się z zakładką. W przypadku wybrania takiego elementu użytkownik otrzyma SMS-em pobrany element.
   
 8. Aby zapisać w telefonie pobrany z zakładki WAP lub otrzymany SMS-em Element należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi danego modelu telefonu.
   
 9. Koszt ewentualnego połączenia z zakładka WAP nie jest wliczony w opłatę za element. Jest on zależny od operatora, u którego użytkownik posiada aktywną kartę i jest naliczany przez operatora sieci GSM w której użytkownik posiada aktywną kartę.
   
 10. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia "wyślij". Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. Brak potwierdzenia rejestracji skutkuje anulowaniem rejestracji.
   
 11. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać, tylko z jednego Konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail i numeru telefonu. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
   
 12. Wszystkie darmowe tapety oferowane w serwisie dostosowane są do posiadanego przez użytkownika modelu telefonu, jeżeli telefon nie ma możliwości obsługiwanie tapet oraz dzwonków oferowanych bezpłatnie system automatycznie przekaże taką informację na stronie "darmowe gadżety"
   
 13. Darmowe Gadżety można pobrać na swój komputer, a następnie przesłać go na swój telefon za pomocą bluetooth, irda lub usb, w zależności od posiadanego modelu telefonu.
   
 14. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
   
 15. Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie konieczne do podania dane oraz potwierdzi rejestracje.
   

 

III. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie powinien:
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, na przykład o treści rasistowskiej lub też materiałów pornograficznych;
  4. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody; rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  5. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 2. Zgoda Użytkownika na publikację stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez administratora na stronach Serwisu, oznacza udzielenie Administratorowi serwisu twoj-sms.pl licencji na korzystanie z nich bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomoca druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i adaptacji.
   
 3. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo otrzymywać za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail informacje o nowościach i zmianach w zakresie usług świadczonych przez twoj-sms.pl.
   
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem SMS oraz e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez twoj-sms oraz zleceniodawców i reklamodawców serwisu. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez akceptację poniższego regulaminu podczas rejestracji.
   

 

IV. Zasady współpracy
 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
   
 2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych
   
 3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  2. za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których właściciel serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,
  5. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
  6. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu),
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
  8. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od własciciela serwisu.
 4. Administrator może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli:
  1. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
  2. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  3. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety;
  4. podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe;
  5. pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji.
 5. Jeśli po wysłaniu SMS-a o podwyższonej płatności Użytkownik nie otrzyma zamówionego Elementu bądź otrzyma Element inny od zamówionego może zgłosić reklamacje e-mailem na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 022 331-93-38 w dni robocze w godzinach od 9-17. Reklamacja powinna zawierać numer telefonu Użytkownika, model telefonu Użytkownika, opis złożonego SMS-em Premium zamówienia, oraz przedmiot reklamacji.
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację.

 

V. Ochrona danych
 1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
   
 2. Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
   
 3. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez administratora serwisu twoj-sms.pl w celu poprawnego działania konta użytkownika w serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje Administrator i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku
   
 4. Administrator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.